เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ภาพกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 32 ครั้ง )
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
( จำนวน 5 รูป / ดู 43 ครั้ง )
ราบงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
( จำนวน 3 รูป / ดู 57 ครั้ง )
ภาพกิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลักเขต
( จำนวน 4 รูป / ดู 115 ครั้ง )
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใส่และสวมใส่ผ้าไทย
( จำนวน 2 รูป / ดู 222 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหลักเขต กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรค
( จำนวน 5 รูป / ดู 219 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช
( จำนวน 5 รูป / ดู 213 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 238 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
( จำนวน 5 รูป / ดู 171 ครั้ง )
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
( จำนวน 5 รูป / ดู 282 ครั้ง )