เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
กองสวัสดิการสังคม

นางนวพร สำเร็จรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรุจิกาญน์ ชาติพิบูลย์ทวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเนตรนภา กรุมรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปาณิสรา ธรรมยโก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสุพรรณ อาจยิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนทรา เกรียรัมย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน