เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
กองการศึกษา

นางอโณทัย พะวรรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ พงศ์เที่ยงทัศน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวีระศักดิื บัวผัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางกัญจนา เรืองประโคน
ครู อันดับ คศ.2

นางพลอย มุตตโสภา
ครู อันดับ คศ.1

นางสาวชาลี วาระรัมย์
ครู อันดับ คศ.1

นางสาวลลณา แป้นประโคน
ครู อันดับ คศ.1

นางสาวมนต์ศิริ จันทร์จำรัตร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริชาต สุขประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก

นางณัชชา อ่อนแสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลัดดาวัลย์ ประชุมรักษ์
พนักงานจ้างเหมา