เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
กองช่าง

นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนกร สุกใส
วิศวกรโยธา

นายณัฐพล รอบแคว้น
นายช่างไฟฟ้า

นายประวัติ เจริญรัมย์
นายช่างเขียนแบบ

นายปราโมทย์ กึนออย
นายช่างโยธา

นายรุ่งเพ็ชร เพ็ชรเลิศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประดิษ กรงรัมย์
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นางสะเอื้อง เบาระคน
พนักงานจ้างทั่วไป