เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
กองคลัง

นางสาวฐิตาพร จันศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธัญชิตา ชนะสิทธิ์
นักบริหารงานการคลัง

นางสาวเจนจิรา แผ่นผา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนิตยา วงศ์สีมา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุมาลี จะแรบรัมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางนภาเพ็ญ โฉสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนพมาศ แก้วอมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางธนาภรณ์ ดัดถุยาวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ