เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
สำนักปลัด

นายปวีร์ แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต

นางสาวสุลัดดา ดัดถุยาวัตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสายฝน ศิริอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางณัชชา ธนสีลังกูร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวินัย แก้วอรสาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายไพฑูรย์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวรรณี อพินรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิชชานันท์ อะรัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาวดี อุปชัย
เจ้าพนักงานธุรการ

นายชลากร เกรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายเสกสันต์ สุภนาม
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 0934178106

นางสาวฤทัยรัตน์ จะริบรัมย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

นายสนอง คำเปล่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรทัย ชัยชุมพล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายประหยัด ดัดถุยาวัตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายวัฒนา กิมประโคน
ภารโรง

นายชูชาติ เกรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายลิขิต ทรงราศี
พนักงานขับรถยนต์