เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุพจน์ อาญาเมือง
ประธานสภา

นายปราโมทย์ แป้นประโคน
รองประธานสภา

นายสังวาลย์ ชัยสุวรรณ
เลขาสภาเทศบาลตำบลหลักเขต

นางสาวอนุสรา ชาญประโคน
สมาชิกสภาเขต 1

นายสังวาล สวัสดี
สมาชิกสภาเขต 1

นางม้วย แป้นประโคน
สมาชิกสภาเขต 1

นายแสวง เกรียรัมย์
สมาชิกสภาเขต 1

นายวิทยา กิมประโคน
สมาชิกสภาเขต 2

นายสาทิตย์ เพประโคน
สมาชิกสภาเขต 2

นายสกูล สิทธิ
สมาชิกสภาเขต 2

นายเกษม ประเสริฐศรี
สมาชิกสภาเขต 2

นางชื่นนภา เพประโคน
สมาชิกสภาเขต 2