เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ

นายปัญญา มาจิตต์
ปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต

(ว่าง )
รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต

นายปวีร์ แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวฐิตาพร จันศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนวพร สำเร็จรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอโณทัย พะวรรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา