เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
คณะผู้บริหาร

นายพนม คิดชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต

นายดาวเรือง แพทย์ประสาท
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญฤทธิ์ อาจทวีกุล
รองนายกเทศมนตรี

นายมนตรี จันทร์จำรัตร
เลขานายกเทศมนตรี

นายเยื่อง ชาญประโคน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต

นายปวีร์ แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวฐิตาพร จันศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนวพร สำเร็จรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอโณทัย พะวรรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา