เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรคฝีดาษลิง ฝีดาษวานร หรือ Monkeypox (อ่าน 6) 08 ส.ค. 65
ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลักเขต (อ่าน 32) 25 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลักเขต (อ่าน 28) 18 ก.ค. 65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 27) 24 มิ.ย. 65
ประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (อ่าน 25) 23 มิ.ย. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลักเขต (อ่าน 59) 23 มิ.ย. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 54) 29 มี.ค. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (อ่าน 49) 24 มี.ค. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ขยายเวลาดำเินินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 38) 28 ก.พ. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)อัตราการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น (อ่าน 47) 31 ม.ค. 65
จดหมายข่าว เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 30) 20 ม.ค. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลท้องถิ่นอื่น และหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๖๖) (อ่าน 116) 12 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำเก็บภาษีป้าย (อ่าน 29) 05 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 24) 05 ม.ค. 65
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 24) 20 ธ.ค. 64
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 25) 20 ธ.ค. 64
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 23) 30 พ.ย. 64
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 12) 30 พ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 98) 11 พ.ย. 64
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 24) 21 ต.ค. 64
เทศบาลตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลักเขต ขอเชิญชวนหน่วยงาน/องค์กร/ชมรม หรือกลุ่มองค์กรประชาชน ในเขตพื้นที่ เสนอโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล (อ่าน 115) 20 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษี ประจำปี 2565 (อ่าน 12) 10 ต.ค. 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 22) 20 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application อยู่ไหน (อ่าน 107) 27 ส.ค. 64
คำสั่งเทศบาลตำบบลหลักเขต ที่๓๘๘/๒๕๖๔ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเขต (อ่าน 18) 16 ส.ค. 64
เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (อ่าน 105) 13 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (อ่าน 117) 11 ส.ค. 64
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 19) 09 ส.ค. 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 16) 22 ก.ค. 64
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/po7e4f (อ่าน 112) 25 พ.ค. 64