เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
คำสั่ง ต่างๆ
คำสั่ง สภาเทศบาลตำบลหลักเขต ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.73 KB
คำสั่งเทศบาลตำบลหลักเขต ที่ ๑๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.52 KB
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๓๐๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.56 KB
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๓๒๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.39 KB