เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 

 

บทนำ

แผนความต่อเนื่อง หรือBusiness Continuity Plan (BCP)จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ    ที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง

2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต

3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ

4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้

5. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

 

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้

2. ระบบสารสนเทศสำรอง  ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก

3. บุคลากร  ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลักเขต

การประเมินความเสี่ยง  ภัยคุกคามและผลกระทบ

                   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  .. 2496 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 .. 2552)  กำหนดให้เทศบาล  มีอำนาจหน้าที่ต้องทำตาม  มาตรา 50 และเทศบาลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ  ในเขตเทศบาล  ตามมาตรา  51  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

                   ปัจจุบัน  เทศบาลตำบลหลักเขต  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองสมบูรณ์  ม.  10  ตำบลหลักเขต  จังหวัดบุรีรัมย์  มีจำนวนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น  จำนวน  67  คน

 

 

ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้

1. เหตุการณ์อุทกภัย

2. เหตุการณ์อัคคีภัย

3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล

4. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร

                   เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาล ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงาน  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์         ที่สำคัญได้

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น     ทำให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ

เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์กระทบต่อทรัพยากร  4  ด้าน  สามารถสรุปความเสี่ยง  ภัยคุกคามของเทศบาลได้ดังนี้

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์

 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ผลกระทบ

ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

ด้านบุคลากรหลัก

1

เหตุการณ์อุทกภัย

ü  

ü  

ü  

ü  

2

เหตุการณ์อัคคีภัย

ü  

ü  

ü  

ü  

3

เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล

ü  

ü  

 

ü  

4

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

 

ü  

ü  

 

 

 

 

 

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง

ทรัพยากร

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน

·       กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองโดยใช้ ศพด.เทศบาลตำบลหลักเขต  ซึ่งมีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่  ประสานงาน  และการเตรียมความพร้อมกับเจ้าของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ์/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์

·       กำหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ต  เพื่อรองรับการใช้งานในสภาวะวิกฤต

·       กำหนดให้พิจารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราวหากมีความจำเป็นเร่งด่วนในระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง

·       จัดเตรียม Air Card เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต กรณีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้

·       จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร กระดาษ เครื่องเขียน รถยนต์ เพื่อรองรับการใช้งานกรณีเกิดสภาวะวิกฤต

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล

·       จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศสำรอง มีการ Back UP ข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

·       กำหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึงนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ

บุคลากร

·       กำหนดตัวบุคลากรหลัก บุคลากรสำรองในการปฏิบัติงานทดแทนภายในสำนัก/กองเดียวกัน และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ชัดเจน

 

โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง

เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของเทศบาลตำบลหลักเขต  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)” โดยที่โครงสร้างประกอบด้วย

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม และทีมงาน จำนวน 6 ทีม ได้แก่

                             1.) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 :  ทีมบริหารความต่อเนื่องสำนักปลัดเทศบาล

2.) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 :  ทีมบริหารความต่อเนื่องงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย

                             3.) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 : ทีมบริหารความต่อเนื่องกองคลัง

                             4.) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 : ทีมบริหารความต่อเนื่องกองช่าง

5.) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 5 : ทีมบริหารความต่อเนื่องกองการศึกษา

6.) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 6 : ทีมบริหารความต่อเนื่องกองสวัสดิการ

 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

(นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต)

 

 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

(ปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต)

 

 

ทีมบริหารความต่อเนื่องสำนักปลัด

 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ทีมบริหารความต่อเนื่องกองคลัง

 

ทีมบริหารความต่อเนื่องกองช่าง

 

ทีมบริหารความต่อเนื่องกองการศึกษา

 

ทีมบริหารความต่อเนื่องกองสวัสดิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) แต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กำหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลัก   ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้รับการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน

 

โดยมีการกำหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสำรองของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีม

บริหารความต่อเนื่องแต่ละทีมไว้ ดังนี้

 

บุคลากรหลัก

บทบาท

บุคลากรสำรอง

ทีมงาน

ชื่อ-สุกล/ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ-สุกล/ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

น.ส.สุลัดดา  ดัดถุยานุวัตรรก.หัวหน้าสำนักปลัด

09 0820 9918

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง 1

นายรัถฐา  กิตติวิรยกุล

จนท.วิเคราะห์ฯ

08 1195 5303

จนท.สำนักปลัดทุกคน

นายยงยุทธ  สร้างชาติ

จพง.ป้องกันฯ

08 56360728

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง 2

นายคมศักดิ์  พานทอง

จพง.ป้องกันฯ

08 9865 6917

จนท.งานป้องกันฯทุกคน

นางธัญชิตา  ชนะสิทธิ์

นักบริหารงานคลัง

08 6877 5920

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง 3

น.ส.เจนจิรา  แผ่นผา

นวก.การเงินฯ

08 9947 0192

จนท.กองคลังทุกคน

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม

ผอ.กองช่าง

08 3387 4316

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง 4

นายจักรพงศ์ วรเสฏฐ์ฐากูร

นายช่างโยธา

08 8361 0099

จนท.กองช่าง   ทุกคน

นางอโณทัย  พะวรรัมย์

นวก.การศึกษา

08 8468 7767

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง 5

นายวีรศักดิ์  บัวผัน

นวก.ศึกษา

08 5859 9811

จนท.กองการศึกษาทุกคน

น.ส.ญาณาวดี ดัดธุยานุวัตร

นักบริหารงานสวัสดิการฯ

08 4429 3785

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง 6

นางธัญญธร  รัตนา

นักพัฒนาชุมชน

08 8368 8389

จนท.กองสวัสดิการทุกคน

 

 

 

 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้าฝ่ายงานหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง(BCP Team) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมหรือบุคลากรหลักได้ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสำรอง โดยพิจารณา:

  • ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก

  • ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก

โดยให้แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้

  1.  สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

  2. เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สำหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ทำการ

การตอบสนองเหตุการณ์และการกอบกู้กระบวนการ

ขั้นตอนในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ  แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  ตามระยะเวลา  ดังนี้

1. ขั้นตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  ภายใน  24  ชั่วโมง (เมื่อเริ่มมีสถานการณ์)

2. ขั้นตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก  ภายใน  7  วัน (เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต้องหยุดชะงักลง)

3. ขั้นตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน  7  วัน (เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ)

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการ

1. ขั้นตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  ภายใน  24  ชั่วโมง (เมื่อเริ่มมีสถานการณ์)

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทีมบริหารความต่อเนื่อง คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

 

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรในเทศบาลภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดำเนินงานการให้บริการ และทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

-  ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง(หากไม่ดำเนินการ) ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ(Manual Processing)

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส่วนราชการ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลหลักเขตทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้

     - จำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต

     - ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการ

     -  ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

     -  กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

-  สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ ให้ทราบตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

       

-  ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วัน ข้างหน้า

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  ประเมินศักยภาพและความสามารถของส่วนราชการ ในการดำเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

       

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลหลักเขตทราบ พร้อมขออนุมัติการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ สำหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดำเนินการ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

 

-  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่

     -  สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

     -  วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

     -  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

     -  บุคลากรหลัก

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

       

-  พิจารณาดำเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  บันทึก  ทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ ต้องดำเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดำเนินการ และเวลา) อย่างสม่ำเสมอ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

       

-  แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในส่วนราชการ เพื่อรับทราบและดำเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

       

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้

 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

       

 

2. ขั้นตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก  ภายใน  7  วัน (เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต้องหยุดชะงักลง)

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทีมบริหารความต่อเนื่อง คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

 

-  ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

 

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

 

-  ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่

     -  สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

     -  วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

     -  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

     -  บุคลากรหลัก

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  รายงานประธานกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  ความพร้อม ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

       

 

3. ขั้นตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน  7  วัน (เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ)

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทีมบริหารความต่อเนื่อง คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

 

-  ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่

     -  สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

     -  วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

     -  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

     -  บุคลากรหลัก

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  ดำเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

 

       

-  ดำเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหารความต่อเนื่อง

     -  สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

     -  วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

     -  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

     -  บุคลากรหลัก

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ /ผู้ใช้บริการ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

 

-  บันทึก ทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่

คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการพร้อมระบุอย่างสม่ำเสมอ (รายละเอียด ผู้ดำเนินการ และเวลา)

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในทีม

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงานให้บริการตามปกติ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ

 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ

     -  สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

     -  วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

     -  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

     -  บุคลากรหลัก

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ

 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  บันทึก ทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่

คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการพร้อมระบุอย่างสม่ำเสมอ (รายละเอียด ผู้ดำเนินการ และเวลา)

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

       

 

 

+++++++++++++++++++++++