เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ด้านสังคม
ด้านสังคม

ข้อมูลชุมชน  จำนวน 14  ชุมชน

1. บ้านปริงเปน

2.บ้านหลักเขต

3.บ้านหน่องไผ่

4.บ้านโคกเก่า

5.บ้านโคกเมือง

6.บ้านตาแผ้ว

7.บ้านเสม็ด

8.บ้านเขตสามัคคี

9.บ้านเขตพัมนา

10.บ้านหนองสมบูรณ์

11.บ้านสมสุข

12.บ้านเขตสมบูรณ์

13.บ้านไผ่สีทอง

14.บ้านเขตประชาสรรค์

-การศึกษา

มีสถานศึกษา ทั้งสิ้น 4 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านหลักเขต

2.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

3.โรงเรียนวิมลวิทยา

4.โรงเรียนบ้านโคกเก่า

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเขต 4 แห่ง

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเขต

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหลักเขต

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเก่า