เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างของเทศบาล

โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้
 
1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  ซึ่งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักเขต ประกอบด้วย
                  1. นายพนม  คิดชนะ                                      นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต
                 2. นายดาวเรื่อง  แพทย์ประสาท                        รองนายกเทศมนตรี ฯ
                 3. นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล                              รองนายกเทศมนตรี ฯ
                 4. นายมนตรี  จันทร์จำรัตร                               เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ
                 5. นายเยื่อง  ชาญประโคน                              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ

2. สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  จำนวน 12 คน  มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร