เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.41 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.08 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.41 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.86 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.96 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.94 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.37 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.15 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.4 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.74 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.41 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.91 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.73 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.83 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.46 KB
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.54 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.49 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.78 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.73 KB
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.53 KB