เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597.38 KB
ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.43 KB
ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.14 KB
ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.7 KB
ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.58 KB
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.53 KB
ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.77 KB
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ครี้งแรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.26 KB