เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้ง
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.37 KB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.71 KB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้ง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้งในรอบเดือพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้ง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้ง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้ง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB