เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
รายงานการคลัง
1.รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
2. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ เมษายน ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.97 MB
3. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.81 MB
รานงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 988.65 KB
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.92 KB
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 817.45 KB
รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.74 MB
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.59 MB
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.08 KB