เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
คำแถลงนโยบาย การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักเขต
คำแถลงนโยบาย การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักเขต
คำแถลงนโยบาย
การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักเขต
ของ  นายเสนอ  พาราษฎร์นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต
ต่อสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
วันที่11เดือนตุลาคม 2555เวลา   10.00 น.
ณห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเขต  (ชั้น 2)

 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขตที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
         พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลหลักเขตที่เคารพรัก  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายเสนอ  พาราษฎร์นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
ไปยังสมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหลักเขต  ที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้รับทราบโดยทั่วกันก่อนอื่นกระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  กันยายน  2555ครั้งที่ผ่านมากันอย่างมากมาย สูงถึงร้อยละ 71.06 นั้น กระผมและทีมงานรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับเราในครั้งนี้และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกนของทีมที่ว่าคิดใหม่  ทำใหม่  หลักเขตต้องพัฒนาเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นบ้านเราและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขตที่เคารพ  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์   ได้ประชุมครั้งที่ 104/2555 ขึ้น เมื่อวันที่ 25กันยายน 2555  ที่ผ่านมาและจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งโดยมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์โดยได้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักเขตครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์    จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา236  (7)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  10(13)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2550และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2545 ประกอบข้อ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554  เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขตให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ประกาศดังกล่าวลงนามโดยนายวิสุทธิ์  โพธิแท่น   กรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขตที่เคารพวันนี้ประธานสภาเทศบาลได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขตแห่งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  48 ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 กล่าวคือ
- 2 -
 
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย  โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย   ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าว  มอบให้กับเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วย
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขตครับตำบลหลักเขตมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นก็หมายความว่า  เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหลักเขตของเราทุกคน  ต่อไปการพัฒนาก็สามารถทำได้พร้อมๆ กัน  หลายๆด้าน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจระดับชุมชนหรือเศรษฐกิจฐานล่างการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ   ในเขตพื้นที่เทศบาล และให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักเขต  แห่งนี้ได้รับความอยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันและเหนือสิ่งอื่นใดคือการมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรบริการสาธารณะ  ที่เน้นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในแต่ละมิติเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นในบทนิยามและค่านิยมของท้องถิ่นเป็นธรรมสังคมเป็นสุข
สำหรับนโยบายสำคัญต่างๆที่กระผมนายเสนอ  พาราษฎร์  นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขตได้เตรียมจัดทำเป็นยกร่างขึ้นมาแล้วนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหลักเขตในลำดับต่อไปซึ่งเท่าที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นก็เป็นการจัดทำขึ้นมาบนพื้นฐานของความคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนาสังคมเป็นที่ตั้งและต้องการที่จะทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกระผมก็จะคำนึงถึงนโยบายสำคัญๆ  เร่งด่วนและนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดนโยบายของอำเภอเมืองบุรีรัมย์และนโยบายสาธารณะทั่วไปที่ได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนประการสำคัญบัดนี้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับบริหารเทศบาลตำบลหลักเขตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักเขตแห่งนี้โดยผ่านทางสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลหลักเขต ในโอกาสต่อไปตามลำดับดังนี้
1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร(พิจารณาจาก  ภายในองค์กร , ภายนอกองค์กร)
1.1 พัฒนาเทศบาลตำบลหลักเขตให้เป็นเทศบาลธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาลตำบลหลักเขต  มีการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 
- 3 -
 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยพิจารณากลไกการทำงานในระบบสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบประชาธิปไตยโดยชุมชนและภาคประชาสังคม
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนของกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยชุมชนเพื่อชุมชนมีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อยกระดับไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1.4 ประสานงานเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานประกอบด้วย  ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO s) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนสังคมได้เข้าถึงการเฝ้าระวังการตรวจสอบการดำเนินการและมีการติดตามประเมินผลของเทศบาลตำบลหลักเขต  ได้ทุกระดับและขั้นตอน
1.5 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมา
ใช้กับการพัฒนาองค์กรสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหลักเขตร่วมกับหน่วยงานองค์กรและสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่างๆ
2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
2.2 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รู้จักพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยหนุนเมืองเพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมของเทศบาลตำบลหลักเขตที่ยั่งยืน
2.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น
2.4 จัดทำงบประมาณโดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดลำดับการใช้งบประมาณตามความจำเป็น
เร่งด่วนที่เหมาะสมปรับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและนำงบประมาณที่ปรับลดไปลงทุนในโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและกิจกรรมการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น
3. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนคูระบายน้ำกิจการประปาไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะ
3.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและ
น้ำท่วมภาคการเกษตรตลอดจนปัญหาภัยแล้งและสาธารณภัยต่าง ๆ 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการหน่วยต่างๆของเทศบาลอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต ศูนย์อปพร. ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน อาคารอเนกประสงค์รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำผังเมืองของเทศบาลตำบลหลักเขต  ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาให้เป็นเทศบาลที่น่าอยู่ชุมชนน่าอยู่
 
 
- 4 -
4. นโยบายการพัฒนาสังคม
4.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสร้างวินัยและจิตสาธารณะของคนในชุมชน
4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบัติการของชุมชนกระบวนการ
รวมกลุ่มของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน
4.3 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักของสังคม
4.4 ร่วมมือป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขมีความเป็นทั้งบ้าน
ชุมชนเมืองน่าอยู่
4.6 การจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการและเชื่อมโยงการทำงานด้านสวัสดิการสังคมกับจังหวัดบุรีรัมย์   และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการชุมชนแบบมีส่วนร่วม
5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยด้วยการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550จัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้กับชุมชนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ ICT เพื่อชุมชนเพื่อประชาชน
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและการพัฒนาศาสนสถานเพื่อมุ่งสู่เทศบาลตำบลหลักเขตเมืองจริยธรรมและจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.3 สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชนรวมทั้งกิจกรรม
อันเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางราชการรัฐประเพณีและประเพณีท้องถิ่น
6. นโยบายการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.1 เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสังคมอยู่ดีมีสุข
6.2 ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน
ตลอดจนการสร้างมาตรการปลอดภัยบนท้องถนน
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน  อปพร. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชุมชน การสร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน EMS หนึ่งเทศบาลหนึ่งทีมกู้ภัยตำรวจชุมชนและกิจการงานอปพร.
 
- 5 -
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านตำรวจหมู่บ้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนชุมชน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยงานส่วนรวมหรือกิจกรรมต่าง ๆ
7. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
7.1 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนอสม.
7.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
7.3 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
7.4 สนับสนุนกับการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อที่อันตรายและการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
7.5 ส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลตำบลหลักเขตให้เป็นเมืองที่สะอาดสวยงามปราศจากมลภาวะ
7.6 ส่งเสริมและกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงาน
8.1 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการองค์กรชุมชนและเยาวชนในการสร้างเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชนเพื่อชุมชน
8.2 การพัฒนาและแนวทางและรูปแบบการการจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง
8.3 รณรงค์สนับสนุนส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานแก่ประชาชนชุมชน
8.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังการพัฒนาคลองต่าง ๆ  ที่อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของ
ชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหลักเขต ได้อย่างยั่งยืน
8.5 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การ
ลดสภาวะโลกร้อน
8.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการลดสภาวะโลกร้อน
รวมทั้งกิจการการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
นโยบายทั้ง8ประการ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างจริงจังทั้งนี้  การดำเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 8 ข้อนั้นจึงมีปัจจัยที่สำคัญสิ่งประการหนึ่ง คือการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราและการดำเนินงานตามนโยบาย
ที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้นก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
 
 
- 6 -
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการพนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่ายส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) ภาคเอกชนทั่วไปชุมชน และพี่น้องประชาชน เป็นต้น
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า“การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน” เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้นจะส่งผลต่อความเป็นสังคมที่ดีและได้มาตรฐานเทศบาลตำบลหลักเขต  ของเราสามารถขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีหลักในการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีสังคมมีคุณธรรมเป็นบ้านเมืองที่มีความเป็นอยู่ดีผู้คนอยากเข้ามาอยู่ผู้คนมีความสุขเป็นเทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
ในการนี้  กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต  ทุกท่านที่ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายในครั้งนี้ผมสัญญาว่า   ผมจะมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญและจะพัฒนาเทศบาลตำบลหลักเขตให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลและแผนการดำเนินการที่จะทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการตลอดถึงพนักงานเทศบาลทุกคนที่จะร่วมทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการเพราะเป้าประสงค์สูงสุดคือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขอำนาจหน้าที่และงบประมาณของเทศบาลตำบลหลักเขต  ที่จะได้รับจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโอกาสนี้กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงนี้สวัสดีครับ
 
*********************************************