เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB
แบบ ผ.01แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 540.67 KB

แผนงานบริหารงานทั่วไป

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB

แผนงานสังคมสงเคราะห์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB

แผนงานการศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.5 KB

แผนงานสาธารณสุข

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52 KB

แผนงานงบกลาง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB
แผนงานเคหะและชุมชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102 KB

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.5 KB

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91 KB

แผนงานบริหารงานทั่วไป

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80 KB

แผนงานเคหะและชุมชน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB