เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA)
ตัวชี้้้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ขั้นพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน

       01 โครงสร้าง

      02  ข้อมูลผู้บริหาร

      03 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหลักเขต                   

      04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

      05ข้อมูลการติดต่อ
           yesเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักเขต
           yes Facebook : Lugkhet

      06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
           surpriseพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกา
           surpriseกฎ ระเบียบ และการประกาศกระทรวง
           surpriseเทศบัญญัติ และคำสั่งเทศบาล


2.ข่าวประชาสัมพันธ์

      07 ข่าวประชาสัมพันธ์

      08 Q&A
           blush ติดต่อเทศบาล
           blush กระดานกระทู้


      09 Social Network
            mailเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักเขต
            mailfacebook เทศบาลตำบลหลักเขต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

3.แผนการดำเนินงาน

      10 แผนดำเนินงานประจำปี

      11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ไม่มี)

      12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

4. การปฏิบัติงาน

        13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

              smileyคู่มือประชาชน

       14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

               smileyคู่มือประชาชน
 
               smiley รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
             
               smiley ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

        15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        17   E-Service

               smiley คู่มือประชาชน

               smiley รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

               smileyดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

               smileyแผนดำเนินงาน 
 
             smileyเทศบัญญัติงบประมาณ

      19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ เดือน

               cryingผลงานเทศบาล

              cryingรายรับ รายจ่าย

              cryingการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  surprise รายรับ รายจ่าย

                surpriseแผนพัฒนาท้องถิ่น

6. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   
         21
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

        23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  แผนอัตรากำลังสามปี  

                 งานบริหารบุคคล (ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ)

       26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  แผนอัตรากำลังสามปี
        
                  งานบริหารบุคคล (
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินดีเด่น)

       27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   (ไม่มี)

ตัวชี้วัดย่อยที่  9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส

8. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

                         คู่มือประชาชน

                      รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

       30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

                     คู่มือประชาชน
 
                    รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

               
                    facebook เทศบาลตำบลหลักเขต

 

     31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี    (ไม่มี)

     32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                    รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

                    facebook เทศบาลตำบลหลักเขต

       33   ารเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

        36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

        37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     
                  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
                 
                  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

                   ภาพกิจกรรม

                    ประมวลจริยธรรม

                   ข้อบังคับเทศบาลตำบลหลักเขตว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลหลักเขต

4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

       39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

       40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ เดือน

       41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่  10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

        42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                     ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาลตำบหลักเขต

         43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในสำนักงาน
   
                  ข่าวประชาสัมพันธ์